Wat is een Brzo bedrijf

Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde, vallen onder de werking van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo-2015/Seveso III). In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder de Brzo regelgeving vallen, variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen.

Of een bedrijf valt onder de Brzo wetgeving is afhankelijk van de hoeveelheid en aard van de gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijf aanwezig is.

Het Brzo onderkent twee typen bedrijven: laagdrempel inrichting en hoogdrempel inrichting. Het onderscheid is afhankelijk van het overschrijden van een lage of hoge drempelwaarde, zoals genoemd in bijlage 1 van de Seveso III richtlijn. Bedrijven die de hoge drempelwaarde overschrijden worden aangemerkt als hoogdrempel inrichting; bedrijven die de lage drempelwaarde overschrijden zijn een laagdrempel inrichting.

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking, waarmee het begrip “Brzo-bedrijf” wordt vervangen door “Seveso-Inrichting”.