Sommatieregel Brzo

 

Soms is het niet direct duidelijk of sprake is van een Brzo-plichtig bedrijf. Dat komt omdat wanneer een drempelwaarde niet wordt overschreden, door sommatie van categorieën voor gevaarlijke stoffen, het sommatiegetal groter is dan “1”. De sommatieregel staat beschreven in bijlage 1 Brzo, deel 3,

Bij overschrijding van lage drempelwaarde is sprake van een Lagedrempel Brzo-inrichting, en bij overschrijding van de hoge drempelwaarde is sprake van een Hogedrempel Brzo-inrichting.

Deel 3, bijlage 1 Brzo: de sommatieregel

De sommatieregel (sommatieformule) moet worden toegepast wanneer gevaarlijke stoffen in afzonderlijke hoeveelheden, de drempelwaarden van bijlage 1, deel 1 en 2 níet overschrijden, maar die gesommeerd met dezelfde categorieën van gevaarlijke stoffen, de drempelwaarde wél overschrijden. Daarmee valt een bedrijf alsnog onder de werking van het Brzo.

Het sommeren betreft drie categorieën van gevaarlijke stoffen:

  • alle toxische (giftige) stoffen;
  • alle stoffen die zijn ingedeeld als oxiderend, ontplofbaar, ontvlambaar en (zeer) licht ontvlambaar;
  • alle stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (H-zinnen: H400, H410 of H 411).

Als het sommeringgetal in ten minste een van de drie gevallen groter is dan of gelijk aan 1, dan is het Brzo van toepassing.