Uitvoeren QRA met Safeti

Een Kwantitatieve risico analyse (QRA) is een gevalideerde methode om risico’s van risicovolle bedrijven naar de omgeving inzichtelijk te maken. Alle Brzo bedrijven dienen een QRA uit te voeren. De QRA rapportage moet worden uitgevoerd met het rekenpakket Safeti-nl.

Brzo.nu is licentiehouder van de rekenpakketten Safeti-NL, RBM II en Carola

Voor het opstellen van een QRA voor bedrijven moet steeds de laatste versie van Safeti-NL worden gehanteerd. Momenteel is dat versie 8.3. Voor transportrisico’s wordt gerekend met het RBM II rekenpakket, en voor transport van gas in buisleidingen is dat het rekenprogramma Carola.

De scenario’s worden gemodelleerd volgens de Handleiding Risicoberekeningen Bevi (versie 4.2).

De resultaten van een QRA worden gepresenteerd in de vorm van het Plaatsgebonden Risico en het Groepsrisico. Ook worden de resultaten getoetst aan de van toepassing zijnde Brzo-wetgeving. Daarnaast worden effectafstanden en voor de brandweer belangrijke interventiewaarden gepresenteerd.

Brzo.nu heeft ruime ervaring met het uitvoeren van QRA’s met Safeti-NL en de pragmatische omgang met de rekenresultaten, inclusief het voeren van overleg met vergunningverlenende overheden. Ook zijn wij betrokken bij QRA’s in het kader van wijziging van bestemmingsplannen.