Risico-identificatie, veiligheidsstudie

Brzo bedrijven hebben moeite met de systematische identificatie en beoordeling van de risico’s. In de praktijk zien we dat dit nogal eens leidt tot overtredingen van de zijde van overheden.

Het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) bepaalt dat er een procedure moet zijn voor de systematische identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico’s. Veel bedrijven hebben wel een risicobeoordeling gedaan, maar volgens een onduidelijke of onvolledige systematiek. Het gevolg is dat bedrijven tegen overtredingen aanlopen, die snel ongedaan moeten zijn gemaakt, omdat anders een dwangsom dreigt.

Om de relevante risico’s van ongewenste situaties te kunnen identificeren en te beheersen, is het noodzakelijk om een systematische risico-analyse of veiligheidsstudie uit te voeren.

Op basis van een risico-analyse worden een aantal Loss Of Containments (LOC) gedefinieerd. Van elke LOC wordt bekeken hoe groot het nadelige effect is, en op welke wijze deze het best kan worden voorkomen of bestreden door het stellen van te treffen maatregelen. Dit zijn de Lines of Defence (LOD). We onderscheiden preventieve en repressieve LOD’s.

Middels het uitvoeren van een risicoanalyse of veiligheidsstudie wordt inzichtelijk gemaakt wat de grootste risico’s van de bedrijfsactiviteiten zijn, welke effectieve preventieve en repressieve maatregelen zijn getroffen, en welke acceptabele “rest-risico’s” overblijven.

Brzo.nu kan u helpen met het uitvoeren van de systematische beoordeling van gevaren en uitvoeren van de risico-analyse of veiligheidsstudie.