Opstellen Veiligheidsrapport VR

Het veiligheidsrapport (VR) is een uitgebreide beschrijving van alle relevante risico’s van bedrijfsactiviteiten in het licht van Externe Veiligheid. In een Veiligheidsrapport staan alle technische en organisatorische aspecten beschreven alsmede de voorzorgsmaatregelen die getroffen zijn ten aanzien van beheersing van de veiligheidsrisico’s veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten.

De VR-plicht geldt alleen voor Brzo bedrijven die de hoge drempelwaarden van Bijlage 1 van Seveso III / Brzo-2015 overschrijden (zogenaamde hoogdrempelinrichtingen).

Onderdelen van het VR zijn de QRA, milieurisico analyse, PBZO document, risicobeoordeling, installatiescenario’s, aanwijzing bedrijfsbrandweer en rampscenario’s. Onderdelen zijn ook beschrijvingen van de risico’s door aardbevingen en overstromingen.

Voor het aanvragen van een milieuvergunning kan volstaan worden met een zogenaamd gesterd-VR (VR* of VR-ster). Dit is een gedeelte van het totale VR. Uiteindelijk zal een compleet VR moeten worden opgesteld.

Het Veiligheidsrapport is een openbaar rapport dat moet worden goedgekeurd door het Bevoegd Gezag. Het VR moet eens per 5 jaar worden herzien.

Brzo.nu heeft de nodige ervaring met het opstellen van het Veiligheidsrapport, en kan u daarbij helpen.