Brzo en Risicokaart

In Nederland vallen bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Brzo-bedrijven worden op de risicokaart weergegeven.

Kijk hier voor de risicokaart

Het Brzo is de Nederlandse invulling van de Europese Seveso richtlijn, en voegt wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding samen. Het doel van het Brzo is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

De opgeslagen hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn bij Brzo bedrijven groter dan bij andere bedrijven. Het gevaar ontstaat als met die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen iets misgaat.