Brzo-2015 / Seveso III

Sinds 1 juni 2015 is de Europese Seveso III richtlijn van kracht. Deze richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het Besluit Risico’s Zware Ongevallen – 2015 (Brzo-2015) en de Regeling Risico’s Zware Ongevallen (RRZO-2015).

Doelstelling van het Brzo is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het Brzo stelt hiertoe eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. In Nederland zijn er zo’n 400 Brzo bedrijven.

Twee typen Brzo bedrijven: Lagedrempel- en Hogedrempel-inrichting

Het Brzo-2015 onderscheidt twee typen Brzo bedrijven: de Hogedrempel-inrichting en de Lagedrempel-inrichting. Hogedrempel-inrichtingen overschrijden de hoge drempelwaarde zoals genoemd in bijlage 1 van de Seveso III richtlijn; een Brzo Lagedrempel-inrichting overschrijdt de lage drempelwaarden van bijlage 1. Let ook op deel 3 van bijlage 1, die gaat over de sommatieregel.

Alle Brzo bedrijven moeten systematisch onderzoek doen naar de risico’s die kunnen leiden tot zware ongevallen, een preventiebeleid opstellen, een Veiligheidsbeheersyssteem hebben geimplementeerd, een QRA hebben uitgevoerd, en een bedrijfsbrandweerrapport hebben opgesteld.

Hogedrempel-inrichtingen moeten daarnaast installatiescenario’s en een Veiligheidsrapport opstellen. Ook moeten ze onderzoek doen naar ongecontroleerde lozingen op oppervlaktewater middels het uitvoeren van een MRA milieu risico analyse met het programma Proteus versie 4.5, voorheen versie 3.

Brzo.nu is specialist bij Brzo bedrijven

Brzo.nu werkt al vele jaren voor tientallen Brzo bedrijven. Wij beheersen alle aspecten van de verplichtingen waaraan Brzo bedrijven moeten voldoen. Neem voor meer informatie contact met ons op.